Nowa kolekcja kurtek!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO lhdstore.pl z dnia 01.07.2019

Artykuł I
Przepisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy na odległość pomiędzy sprzedającym a kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż i zakup towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.lhdstore.pl
 2. Przedmiotem niniejszych warunków jest określenie praw i obowiązków stron wynikających z umowy kupna i dostarczenie informacji zgodnie z § 3 ust. 1 ustawy nr. 102/2014 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy i zmieniającej niektóre ustawy, ze zmianami i innymi właściwymi przepisami.
 3. Niniejsze warunki są opracowane zgodnie z:
  • Ustawą nr. 40/1964 Z.z. Kodeks cywilny, ze zmianami,
  • Ustawą nr. 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów, ze zmianami,
  • Ustawą nr. 102/2014 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy i zmieniającej i uzupełniającej niektóre ustawy, z późniejszymi zmianami,
  • Ustawą nr. 22/2003 Z.z. w sprawie handlu elektronicznego i zmiany ustawy nr. 128/2002 Z.z. w sprawie kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów oraz w sprawie zmian niektórych ustaw, zmienionych ustawą nr 284/2002 Z.z. z późniejszymi zmianami i inne odpowiednie przepisy.
 4. Niniejsze warunki są wyświetlane na stronie internetowej sklepu internetowego www.lhdstore.pl i tym samym umożliwiają ich archiwizację i reprodukcję przez kupującego.
 5. Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że dokładnie zapoznał się z Regulaminem i rozumie ich treść oraz zgadza się z nimi bez zastrzeżeń.
 6. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zakupu określonej w art. 1 par. 1 niniejszych Warunków. W przypadku, gdy sprzedający i kupujący zawrą pisemną umowę zakupu, w której uzgodnią warunki inne niż ogólne warunki, postanowienia umowy kupna będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami.
 7. Strony umowy mogą zgodzić się na zmianę niniejszych warunków przed zawarciem umowy kupna, gwarantując tym samym równość stron umowy.

Artykuł II
Definicje

 1. Sprzedawca jest operatorem sklepu internetowego www.lhdstore.pl:

  Nazwa firmy: V a E, s.r.o.
  Rejestracja: Rejestr handlowy: Okr. sąd Preszów
  Sekcja: Sro., Nr pliku: 59110 / L
  Zarejestrowana siedziba:
  Karpatská 2260/21, 08901 Svidník
  ID firmy: 47 174 757
  NIP: SK2023782112
  email: info@lhdstore.pl
  Kupujący jest osobą fizyczną lub prawną, która nabywa produkty lub korzysta z usług jako konsument lub jako przedsiębiorca.
 2. Zgodnie z § 2 lit. a) konsument dokonujący zakupu powinien: a) ustawy nr. no. 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami (zwana dalej ustawą o ochronie konsumentów), osoba fizyczna, która podczas zawierania i wykonywania umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.
 3. Umowa konsumencka to każda umowa, niezależnie od formy prawnej zawartej przez dostawcę z konsumentem.
 4. Umowa zawierana na odległość jest umową między sprzedającym a konsumentem uzgodnioną i zawartą wyłącznie za pośrednictwem jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności sprzedawcy i konsumenta, w szczególności poprzez korzystanie ze strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu, listy wysyłkowej lub katalogu ofert.
 5. Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym, które nie zostały wyraźnie uregulowane przez niniejsze warunki, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr. no. 40/1964 Z.z. Kodeks cywilny ze zmianami (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”), Ustawa o ochronie konsumentów, Ustawa nr. 102/2014 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy sprzedającego zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i zmieniającej niektóre ustawy, z późniejszymi zmianami, jak również inne powiązane przepisy.
 6. Zgodnie z § 2 ust. 2 Ustawa. no. 513/1991 Z.z. Kodeks handlowy, ze zmianami (zwany dalej „Kodeksem handlowym”):
  • osoba zarejestrowana w Rejestrze Handlowym,
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej,
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie licencji niehandlowej zgodnie ze specjalnymi przepisami,
  • osoba fizyczna, która prowadzi produkcję rolną i jest zarejestrowana w specjalnym rozporządzeniu.
 7. Organem nadzorczym jest:

  Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)
  Inspektorat SOI dla Preszowa
  Obrancov mieru 6, 080 01 Presov 1
  Departament Nadzoru
  Departament Technicznej Kontroli Produktów i Ochrony Konsumentów
  Tel. nr: 051/7721 597
  Nr faksu: 051/7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

Artykuł III
Zawarcie umowy kupna

 1. Towar można zamówić za pośrednictwem sklepu internetowego www.lhdstore.pl
 2. Umowa kupna powstaje, gdy kupujący wysyła wiążące zamówienie i akceptuje je sprzedający.
 3. Zamówienie jest wiążące.
 4. Składając zamówienie, konsument potwierdza, że jest świadomy, że zamówienie obejmuje zobowiązanie do zapłaty ceny zakupu.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wiążącego zamówienia sprzedający potwierdza zawarcie umowy kupna pocztą. Potwierdzenie zawarcia umowy kupna nie ma wpływu na jej powstanie. Zawarta w ten sposób umowa jest wiążąca, może zostać zmieniona lub odwołana tylko za zgodą obu stron lub ze względów prawnych.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy kupna zawiera w szczególności informacje na temat nazwy i specyfikacji towarów, których sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, danych dotyczących ceny towarów lub innych usług, o cenie, warunkach, metodzie i dacie transportu towaru do uzgodnionego miejsca dostawy towarów dla kupującego, informacje o sprzedającym.
 7. Kupujący ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny. Zamówienie można anulować pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sprzedawca potwierdzi anulowanie zamówienia telefonicznie lub pocztą bez zbędnej zwłoki.
 8. Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będzie archiwizowana przez Sprzedawcę przez co najmniej pięć lat w celu pomyślnego wypełnienia i wypełnienia zobowiązań Sprzedającego wynikających ze specjalnych przepisów prawnych. Umowa zakupu nie jest dostępna dla osób trzecich.

Artykuł IV
Prawa i obowiązki stron

 1. Przedmiotem umowy zakupu są prawa i obowiązki umawiających się stron.
 2. W szczególności Sprzedawca:
  • udzielanie konsumentowi informacji zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o ochronie konsumentów i ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub usług w ramach umowy sprzedającego zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i zmieniającej niektóre przepisy, wraz ze zmianami, oraz inne odpowiednie przepisy prawne regulamin
  • zapakownie towaru do transportu tak, aby ich nie uszkodzić,
  • dostarczenie zamówionego towaru konsumentowi we właściwy i terminowy sposób,
  • dostarczenie kupującemu wraz z towarami wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego odbioru i użytkowania towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 3. Sprzedawca ma prawo do prawidłowego i terminowego zapłacenia ceny zakupu.
 4. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli nie jest w stanie dostarczyć towarów Kupującemu w sposób należyty i terminowy, w szczególności z powodu wyprzedaży towaru lub niedostępności towarów. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub e-mailem, a w przypadku zapłaconej ceny zakupu lub jej części, środki zostaną zwrócone w ciągu 15 dni na wskazane konto, chyba że uzgodniono inaczej ze sprzedawcą.
 5. Kupujący jest zobowiązany w szczególności do:
  • odebrania towaru we właściwym czasie w miejscu przeznaczenia,
  • zapłacenia Sprzedającemu uzgodnionej ceny zakupu w terminie, w tym kosztu dostawy, chyba że Strony uzgodnią, że koszty dostawy ponosi Sprzedawca,
  • potwierdzenia odbioru towaru w dokumencie dostawy przez podpis lub podpis osoby upoważnionej przez niego.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia zobowiązań umownych wynikających z Umowy Zakupu, Kupujący ponosi odpowiedzialność zgodnie z artykułem 420 Kodeksu Cywilnego. Akt. za szkody wyrządzone sprzedawcy.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że warunki podlegają prawu Republiki Słowackiej.
 8. Wszelkie spory powstałe w związku z umową zakupu, które są załączone do niniejszych Warunków, będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi porządku prawnego Republiki Słowackiej.

Artykuł V
Cena towarów lub usług

 1. Podaje się ceny poszczególnych produktów, w tym podatek od wartości dodanej (VAT) według stawki ustawowej i wszystkie inne podatki.
 2. Nabywca ma możliwość zapoznania się z okresem, w którym sprzedawca jest związany jego ofertą.
  Sprzedawca jest związany swoją ofertą, w tym ceną towaru, przez cały czas publikacji towarów na stronie internetowej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru w przypadku oczywistego błędu piśmiennego. Sprzedawca powiadomi Kupującego o zmianie ceny bez zbędnej zwłoki, potwierdzając zamówienie lub anulując je.
 4. Ostateczna cena jest ceną sumaryczną podaną w formularzu zamówienia tuż przed złożeniem zamówienia. Ostateczna cena jest podana z podatkiem VAT, innymi podatkami i opłatami (np. Opłata pocztowa), którą kupujący musi zapłacić, aby uzyskać towary. Ta cena może zostać zmieniona tylko za obopólną zgodą obu stron.
 5. Dowód sprzedaży, w tym cena towarów, to faktura towarzysząca przesyłce, służąca jako list dostawy i gwarancji.

Artykuł VI
Wysyłka i obsługa

 1. Koszt wysyłki i płatność zgodnie z aktualną ofertą można znaleźć tutaj: https://www.lhdstore.pl

Artykuł VII
Warunki płatności

 1. Kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedającemu cenę zakupu uzgodnioną w umowie zakupu, w tym koszt dostawy towaru. Strony mogą uzgodnić, że koszty dostawy ponosi sprzedawca.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę zakupu uzgodnioną w umowie kupna w terminie zapadalności, najpóźniej jednak przy przejęciu towaru.
 3. Kupujący może zapłacić cenę zakupu w następujący sposób:
  • płatność kartą online
  • za pobraniem u kuriera - kupujący płaci cenę za zamówiony towar, gdy otrzyma go od kuriera.

Artykuł VIII
Warunki dostawy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar Kupującemu w ciągu 5 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli dostarczenie towarów w tym terminie nie jest możliwe, Umawiające się strony postanawiają przyznać dodatkowy okres świadczenia.
 2. Sprzedawca ma w ofercie towary w magazynie. Towary zostaną wysłane w ciągu 24 godzin. Towar zamówiony do godziny 11:00 w dzień roboczy jest zwykle wysyłany tego samego dnia. Dostawa jest w następnym dniu roboczym.
 3. Sprzedawca informuje kupującego o wysyłce towarów pocztą. Jeśli towar nie zostanie dostarczony do kupującego w ciągu 3 dni roboczych od daty informacji o wysyłce towaru, należy skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lhdstore.pl
 4. Kupujący jest zobowiązany przejąć towar osobiście w miejscu wskazanym w zamówieniu lub zapewnić, że towar zostanie przejęty przez osobę upoważnioną.
 5. Przy odbiorze towaru zalecamy, aby kupujący lub osoba upoważniona przez kupującego dokładnie sprawdzili, czy opakowanie, w którym towary są zapakowane, nie jest uszkodzone. W przypadku oczywistego uszkodzenia opakowania transportowego lub towarów, zalecamy nie przyjmować dostawy. Jeśli nadal zdecydujesz się na przejęcie przesyłki, zalecamy zapisanie u przewoźnika (kuriera) wszelkich usterek spowodowanych podczas transportu na miejscu.
 6. Po otrzymaniu towaru kupujący lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana do podpisania odbioru towaru.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia obowiązku należytego i terminowego przejęcia towarów, Sprzedający jest uprawniony do odszkodowania za szkody poniesione przez Sprzedawcę zgodnie z artykułem 420 Kodeksu cywilnego. Akt. Po 14 dniach od dnia, w którym kupujący był zobowiązany do przejęcia towarów, sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna i sprzedaży towarów osobie trzeciej.
 8. Jeśli z powodu nieobecności nabywcy w miejscu określonym w umowie zakupu konieczne jest powtórzenie dostawy towarów, sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponownego dostarczenia towaru nabywcy dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu i kosztów dostawy.
 9. Jeżeli sprzedawca nie spełni warunków umowy, ponieważ nie może dostarczyć zamówionego towaru, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kupującego o tym fakcie i zwrócić zapłaconą cenę towaru lub zaliczkę w ciągu 14 dni, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią świadczenie zastępcze.

Artykuł IX
Nabycie własności i przeniesienie ryzyka uszkodzenia towarów

 1. Nabywca nabywa tytuł własności do towarów dopiero po całkowitej zapłacie ceny zakupu za towary.
 2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie, gdy przejmuje towary od sprzedającego, lub gdy nie robi tego w terminie, w momencie, gdy sprzedawca zezwala mu na pozbycie się towarów, a kupujący nie przejmuje towarów.

Artykuł X
Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy kupującego, którym jest konsument, podlega odpowiednim przepisom ustawy nr. 102/2014 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy sprzedającego zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i zmieniającej i uzupełniającej niektóre akty, ze zmianami.
 2. Konsument ma również prawo do odstąpienia od umowy sprzedającego zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od daty:
  • przejęcie towarów
  • zawarcia umowy o świadczenie usług
  • zawarcie umowy o dostarczanie treści elektronicznych nie dostarczanych na materialnym nośniku.
 3. Towary uważa się za przejęte przez konsumenta w momencie, gdy konsument lub osoba trzecia przez niego wskazana, z wyjątkiem przewoźnika, akceptuje wszystkie zamówione części towarów, lub
  • towary zamówione przez konsumenta w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, w momencie odbioru ostatniego dostarczonego towaru,
  • dostarcza towary składające się z kilku części lub części w momencie odbioru ostatniej części lub części,
  • dostarcza towary wielokrotnie przez ograniczony czas, w momencie odbioru pierwszych dostarczonych towarów.
 4. Konsument może odstąpić od umowy dostawy towarów nawet przed rozpoczęciem okresu odstąpienia.
 5. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w formie papierowej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia.
 6. Okres odstąpienia uważa się za utrzymany, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu zostało wysłane do sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu tego okresu.
 7. Konsument jest zobowiązany do odesłania towaru lub przekazania go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do przejęcia towarów najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca proponuje odebrać towar osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez niego osoby. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za utrzymany, jeżeli towary zostały przekazane do przewozu nie później niż w ostatnim dniu tego okresu.
  Konsument wysyła towary do sprzedawcy na następujący adres:

  Packeta Poland
  LHDstore-ID97360664
  Panattoni Park Bielsko-Biala
  ul.Ksiedza Józefa Lonzina 106
  43-382 Bielsko-Biala

  Zwracany towar musi być w oryginalnym stanie, wraz z etykietą i oryginalnym opakowaniem, jeśli zostały dostarczone wraz z nimi, nie wolno ich nosić, myć, perfumować, używać ani uszkadzać. Należy pamiętać, że dostarczone towary mogą być używane tylko do celów testowych - porównywalne z testowaniem w sklepie stacjonarnym. W przypadku uszkodzenia towaru w wyniku dalszego użytkowania zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania. Należy zapłacić za utratę wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z manipulacji, która nie jest konieczna do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 8. Sprzedawca zwróci konsumentowi bez zbędnej zwłoki, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności otrzymane przez niego w ramach lub w związku z umową, w tym koszty transportu, dostawy, koszty wysyłki i inne koszty i opłaty , Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu powyższych płatności konsumentowi w taki sam sposób, jak konsument użyty w jego płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa konsumenta do uzgodnienia ze sprzedawcą innej metody płatności, jeżeli konsument nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych konsumentowi przed dostarczeniem towarów do niego lub do momentu, gdy konsument udowodni, że towary zostały zwrócone sprzedającemu, chyba że sprzedający sugeruje odbiór towarów osobiście.
 10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wyraźnie wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę. Dodatkowym kosztem jest różnica między kosztem dostawy wybranym przez konsumenta a kosztem najtańszej normalnej metody dostawy oferowanej przez sprzedawcę.
 11. W przypadku odstąpienia konsument ponosi koszty zwrotu towarów sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do przejęcia towarów, aw przypadku odstąpienia od umowy na odległość, koszt zwrotu towarów.
 12. W przypadku odstąpienia konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z traktowania towarów ponad to, co jest konieczne do ustalenia cech i funkcjonalności towarów.
 13. Sprzedający zaleca kupującemu ubezpieczenie towarów, które podlegają zwrotowi. Kupujący ponosi ryzyko uszkodzenia towarów, które są przedmiotem zwrotu, do momentu przejęcia towaru przez sprzedawcę.
 14. Jeśli kupujący nie dostarczy zawiadomienia o wypłacie najpóźniej wraz z towarem, sprzedawca poprosi sprzedającego e-mailem o uzupełnienie brakującego.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieakceptowania towarów wysyłanych do kupującego przy odbiorze.
 16. Jeśli prezenty zostaną dostarczone wraz z towarami, kupujący przyjmuje do wiadomości, że umowa darowizny zawarta między stronami jest powiązana z tą umową zakupu. W przypadku, gdy kupujący skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zakupu, umowa darowizny wygasa, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu zwróconych prezentów związanych ze zwróconym towarem.
 17. Zwrot części towarów lub ich wymiana nie jest wycofaniem w rozumieniu niniejszej ustawy. Jest to dodatkowe dostosowanie do zamówienia. Ta zmiana zamówienia nie podlega tym przepisom. Jest to umowa między kupującym a sprzedającym. Jest to możliwe w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania towaru przez kupującego. Jest to dobrowolne, nie ma do tego prawa.
 18. Odstąpienie od umowy przez kupującego podlega odpowiednim przepisom Kodeksu handlowego. Akt.

Artykuł XI
Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady reguluje § 619 i nast. Kodeks Cywilny. Akt.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady, które sprzedana rzecz ma w związku z przejęciem przez kupującego. Nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane ich użytkowaniem lub zużyciem. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie nie ponosi odpowiedzialności za wadę, dla której wynegocjowano niższą cenę.
 3. Jeśli towary nie ulegają szybkiemu zepsuciu lub są używane, sprzedawca odpowiada za wady, które wystąpią po przejęciu przedmiotu w okresie gwarancyjnym (gwarancja).
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeśli okres użytkowania jest zaznaczony na sprzedawanym przedmiocie, jego opakowaniu lub instrukcjach, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu.
 5. Na żądanie kupującego sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na piśmie (list gwarancyjny). Tam, gdzie pozwala na to charakter sprawy, wystarczy wystawić dowód zakupu zamiast świadectwa gwarancji.
 6. Karta gwarancyjna zawiera oznaczenie Sprzedającego (imię i nazwisko, nazwę firmy lub nazwę Sprzedającego, jego siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności), treść gwarancji, jej zakres i warunki, długość okresu gwarancyjnego i dane niezbędne do uzyskania gwarancji. Jeśli karta gwarancyjna nie zawiera wszystkich danych, nie unieważnia to gwarancji.
 7. Certyfikat gwarancji jest dowodem zakupu - faktura, która służy również jako dowód dostawy.
 8. Okres gwarancji rozpoczyna się od otrzymania towaru przez kupującego.
 9. Przy odbiorze towaru zalecamy, aby kupujący lub osoba upoważniona przez kupującego dokładnie sprawdzili, czy opakowanie, w którym towary są zapakowane, nie jest uszkodzone. W przypadku oczywistego uszkodzenia opakowania transportowego lub towarów, zalecamy nie przyjmować dostawy. Jeśli nadal zdecydujesz się na przejęcie przesyłki, zalecamy zapisanie u przewoźnika (kuriera) wszelkich usterek spowodowanych podczas transportu na miejscu.
 10. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego obchodzenia się z produktem itp.
 11. Kolor produktu może się różnić w zależności od warunków oświetleniowych, w jakich zostało zrobione zdjęcie produktu oraz ustawienia i obraz na monitorze. Akcesoria do produktów, takie jak zamki błyskawiczne, guziki, wisiorki itp. ... może mieć niewielkie różnice w kształcie, kolorze lub kolorze.

Artykuł XII
Reklamacje

I.
Przepisy wstępne

 1. Niniejsza procedura reklamacyjna reguluje sposób i miejsce reklamacji, procedurę rozpatrywania reklamacji oraz sposób przeprowadzania napraw gwarancyjnych. Odnosi się do towarów i usług sprzedawanych przez sprzedawcę konsumentom. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z niniejszymi Zasadami Reklamacji, z poszanowaniem przepisów prawnych i praw konsumentów.
  Ustawa nr. 40/1964 Z.z. Kodeks cywilny, ze zmianami, ustawa nr 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów i procedury składania skarg.
 2. Niniejsza Procedura Reklamacji stanowi integralną część Warunków Sprzedawcy.
 3. Niniejsza Procedura Reklamacji dotyczy towarów zakupionych przez Kupującego od Konsumenta:

  Nazwa firmy: V a E, s.r.o.
  Rejestracja: Rejestr handlowy: Okr. sąd Preszów
  Sekcja: Sro., Nr pliku: 59110 / L
  Zarejestrowana siedziba: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník
  ID firmy: 47 174 757
  NIP: SK2023782112
  email: info@lhdstore.pl
 4. Zgodnie z § 2 (b), Kupujący: a) ustawy nr. no. 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami (zwana dalej ustawą o ochronie konsumentów), osoba fizyczna, która podczas zawierania i wykonywania umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.
 5. Umową konsumencką jest każda umowa, niezależnie od formy prawnej zawartej przez dostawcę z konsumentem.
 6. Umowa na odległość oznacza umowę między sprzedającym a konsumentem uzgodnioną i zawartą wyłącznie za pośrednictwem jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności sprzedawcy i konsumenta, w szczególności poprzez korzystanie ze strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu, książki adresowej lub katalogu ofert.
 7. Podpisując umowę kupna i przejmując towary, kupujący zgadza się z niniejszą procedurą reklamacyjną i warunkami.
 8. Przyjęcie towarów od przedsiębiorcy sprzedającego jest odpowiednio momentem ich przekazania sprzedawcy. pierwszy przewoźnik. Akceptacja towaru od nabywcy konsumenta jest odpowiednio momentem otrzymania towaru od sprzedawcy. od przewoźnika do konsumentów.
 9. Organem nadzorczym jest:

  Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)
  Inspektorat SOI dla Preszowa
  Obrancov mieru 6, 080 01 Presov
  Departament Technicznej Kontroli Produktów i Ochrony Konsumentów
  Tel. nr: 00421 51/7721 597
  Nr faksu: 00421 51/7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

II.
Gwarancja, warunki gwarancji

 1. Przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady reguluje § 619 i nast. Kodeks Cywilny. Akt.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, które sprzedany przedmiot ma w momencie przejęcia przez Kupującego. Nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane ich użytkowaniem lub zużyciem. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie nie ponosi odpowiedzialności za wadę, dla której wynegocjowano niższą cenę.
 3. Jeśli towary nie ulegają szybkiemu zepsuciu lub są używane, sprzedawca odpowiada za wady, które wystąpią po przejęciu przedmiotu w okresie gwarancyjnym (gwarancja).
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeśli okres użytkowania jest zaznaczony na sprzedawanym przedmiocie, jego opakowaniu lub instrukcjach, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu.
 5. Na żądanie Kupującego Sprzedawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na piśmie (list gwarancyjny). Tam, gdzie pozwala na to charakter sprawy, wystarczy wystawić dowód zakupu zamiast świadectwa gwarancji.
 6. Karta gwarancyjna zawiera oznaczenie Sprzedającego (imię i nazwisko, nazwę firmy lub nazwę Sprzedającego, jego siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności), treść gwarancji, jej zakres i warunki, długość okresu gwarancyjnego i dane niezbędne do ubiegania się o gwarancję. Jeśli karta gwarancyjna nie zawiera wszystkich danych, nie unieważnia to gwarancji.
 7. Certyfikat gwarancji jest dowodem zakupu - fakturą, która służy również jako dowód dostawy.
 8. Okres gwarancji rozpoczyna się od otrzymania towaru przez kupującego.
 9. Przy odbiorze towaru przez kupującego lub osobę upoważnioną przez kupującego zaleca się sprawdzenie, czy opakowanie transportowe, w którym towary są zapakowane, nie jest uszkodzone. Zalecamy, aby nie przyjmować przesyłki z widocznie uszkodzonymi towarami. Jeśli kupujący przyjmie uszkodzoną przesyłkę od przewoźnika, zaleca się opisanie szkody powstałej podczas transportu w certyfikacie przekazania przewoźnika.
 10. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki niezgodnej z Umową zakupu.
 11. Niekompletną lub uszkodzoną przesyłkę należy zgłosić bez zbędnej zwłoki pocztą elektroniczną na adres info@lhdstore.pl

III.
Warunki reklamacji

 1. Profilaktyka. Przy wyborze towarów konieczne jest, aby wybrany typ i rozmiar produktu dokładnie odpowiadał potrzebom klienta. Przed zakupem produktu klient bierze pod uwagę cel użycia, projekt, skład materiału i sposób obróbki towarów. Tylko towary dobrze dobrane pod względem funkcjonalnym, asortymentowym i wielkościowym są warunkiem spełnienia wartości użytkowej i celu korzystania z towarów. Przez cały okres użytkowania zakupionego towaru klient musi zwrócić wystarczającą uwagę na podstawowe zasady użytkowania towarów. W szczególności należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki niekorzystnie wpływające na pełną funkcjonalność i trwałość produktu, takie jak: nadmierne używanie produktu, stosowanie produktu w niewłaściwym celu. Innym niezbędnym warunkiem utrzymania dobrego stanu towarów i ich funkcjonalności jest ich regularna konserwacja. Należy zauważyć, że niewłaściwa lub nieodpowiednia konserwacja towarów znacznie skraca ich pełną funkcjonalność i trwałość. Firma V i E, s.r.o. zapewnia swoim klientom za pomocą materiałów informacyjnych wystarczające informacje potrzebne do właściwej konserwacji wszystkich sprzedawanych towarów. Okres gwarancji nie może być mylony z okresem użytkowania towarów, tj. okres, w którym towary używane i odpowiednio traktowane, w tym konserwacja, mogą wytrzymać swoje właściwości, zamierzone przeznaczenie i zmienność intensywności użytkowania.
 2. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez:
  • mechaniczne uszkodzenie towaru (rozcięcie, odrywanie części, utrata części, złamanie części)
  • wykorzystanie towarów w warunkach, które nie odpowiadają ich temperaturze,
   wilgoć, chemiczne i mechaniczne oddziaływanie środowiska na jego użycie,
  • niewłaściwe obchodzenie się lub zaniedbanie konserwacji,
  • nadmierne obciążenie lub użycie niezgodne z ogólnymi zasadami,
  • przez elementy naturalne lub siłę wyższą.
 3. Gwarancja nie dotyczy wad towarów spowodowanych użyciem towarów przez kupującego tzw. zużycie.
  Gwarancja nie dotyczy w szczególności następujących uszkodzeń towaru:
  1. deformacja lub inne zmiany wizualne i funkcjonalne, które wynikają z zużycia produktu w okresie gwarancyjnym lub są naturalną własnością użytego materiału,
  2. zużycie - uszkodzenie spowodowane niewłaściwym wyborem rozmiaru, nieprzestrzeganiem zasad celowości i niewłaściwej konserwacji lub konserwacji; pielęgnacja odzieży.
  3. zużycie mechaniczne (np. pęknięcie lub przecięcie materiału, uszkodzenie zamków błyskawicznych, guzików itp.);
  4. wizualne i funkcjonalne zmiany towarów i ich składników wynikające ze zużycia podczas użytkowania,
  5. uszkodzenia towarów w wyniku działania olejów, oleju napędowego, benzyny i innych substancji agresywnych;
  6. odzież, która została poddana w okresie gwarancyjnym naprawom i regulacjom innym niż rutynowa konserwacja lub zużycie,
  7. uwalnianie barw podczas zwiększonego pocenia się lub stosowanie agresywnych dezodorantów lub detergentów;
 4. Jeżeli kupujący jest konsumentem, może żądać wad towaru od sprzedającego w okresie gwarancji zgodnie z warunkami reklamacji określonymi w ustawie nr. 40/1964 Coll. Kodeks cywilny, ze zmianami, ustawa nr 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów i procedury składania skarg.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, które sprzedany przedmiot ma po przejęciu Kupującego. Kupujący ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu wad produktu w okresie gwarancyjnym.
 6. Jeśli wada jest usuwalna, Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Zamiast usunięcia wady, Kupujący może wymagać wymiany przedmiotu lub, jeśli wada dotyczy tylko części produktu, wymiany części, jeśli nie powoduje to nieproporcjonalnych kosztów w odniesieniu do ceny towarów lub wagi wady. Zamiast usunięcia wady, Sprzedawca może zawsze wymienić wadliwy element na wadliwy, chyba że spowoduje to poważne trudności Kupującego.
 7. W przypadku wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe wykorzystanie przedmiotu jako przedmiotu wolnego od wad, kupujący ma prawo do wymiany przedmiotu lub ma prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa należą do kupującego w przypadku wad usuwalnych, ale jeśli kupujący nie może prawidłowo wykorzystać rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub większej liczby wad. W przypadku innych nieusuwalnych wad kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki na cenę przedmiotu.
 8. Konsument ma prawo złożyć reklamację na piśmie pod adresem sprzedawcy:

  Packeta Poland
  LHDstore-ID97360664
  Panattoni Park Bielsko-Biala
  ul.Ksiedza Józefa Lonzina 106
  43-382 Bielsko-Biala

  Prawo do odpowiedzialności za błędy musi być wykonane w okresie gwarancyjnym. Reklamacje należy składać bez zbędnej zwłoki, gdy tylko wystąpi błąd, w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy od wykrycia błędu. Każde opóźnienie w dalszym użytkowaniu towarów może spowodować pogłębienie błędu, pogorszenie jakości towarów i może być powodem odrzucenia roszczenia.
 9. Składając reklamację, zalecamy przesłanie wypełnionego formularza roszczenia, dokumentu podatkowego potwierdzającego zakup towarów oraz dowodu dostawy (zwanego dalej „wymaganymi dokumentami”) na powyższy adres wraz z wadliwym towarem.
 10. Zalecamy kupującemu podanie następujących informacji w formularzu roszczenia:
  • identyfikacja kupującego,
  • Elektroniczny numer zamówienia
  • opis towarów zgłoszonych przez kupującego, z podaniem kodu, koloru, rozmiaru, ilości i ceny,
  • opis zgłoszonych wad
  • nazwa i numer IBAN rachunku bankowego kupującego,
  • data i podpis kupującego.
 11. Po powrocie towary muszą być zapakowane w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń. Uszkodzenie towaru podczas transportu może spowodować, że roszczenie nie zostanie przyjęte. Towar należy przesłać paczką lub listem poleconym.
 12. Sprzedawca zaleca kupującemu ubezpieczyć towary będące przedmiotem roszczenia. Kupujący ponosi ryzyko uszkodzenia towarów będących przedmiotem reklamacji do momentu przejęcia towaru przez sprzedającego.
 13. Jeżeli Nabywca nie dostarczy wymaganych dokumentów wraz z towarami, które chce zgłosić, Sprzedawca zwróci się do Sprzedawcy pocztą elektroniczną o uzupełnienie brakujących danych lub wymaganych brakujących dokumentów.
 14. Jeżeli sprzedającemu nie uda się po kilku próbach skontaktować z kupującym lub kupujący nie odpowie na e-mailowe żądanie sprzedającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru przez sprzedającego i nie dostarczy brakujących dokumentów, a tym samym uniemożliwi postępowanie, sprzedający zastrzega sobie prawo do zaprzestania rozpatrywania reklamacji. Towar w miarę możliwości zostanie odesłany na koszt kupującego z powrotem do kupującego na adres podany w zamówieniu.
 15. Jeżeli towary będące przedmiotem roszczenia nie są załączone wraz z wymaganymi dokumentami, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaniechania sprawy i przyjmuje się, że kupujący nie zamierza żądać towarów.
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia towarów wysłanych do Kupującego za pobraniem.
 17. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach nie później niż 3 dni robocze od daty reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu produktu lub usługi, nie później niż 30 dni od daty reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozstrzygnięta później; jednakże skarga nie może być rozpatrywana dłużej niż 30 dni od daty zgłoszenia. Po upływie terminu na zaspokojenie roszczenia konsument ma prawo odstąpić od umowy lub prawo do wymiany produktu na nowy produkt.
 18. Okres od wykonania prawa do odpowiedzialności za wady do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej nie jest objęty okresem gwarancyjnym. W przypadku wymiany przedmiotu na nowy, nowy okres gwarancji zaczyna obowiązywać od jego otrzymania.
 19. Jeśli konsument złoży reklamację w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedawca może negatywnie rozstrzygnąć reklamację wyłącznie na podstawie opinii eksperta. Niezależnie od wyniku oceny eksperta konsument nie może być zobowiązany do zapłaty kosztów oceny eksperta ani innych kosztów oceny eksperta.
 20. Składając reklamację prze konsumenta po 12 miesiącach od zakupu, gdy sprzedawca ją odrzucił, sprzedawca jest zobowiązany do wskazania w dowodzie reklamacyjnym osoby, do którego konsument może wysłać produkt do profesjonalnej oceny. Jeśli produkt zostanie wysłany do wyznaczonej osoby w celu dokonania oceny eksperta, koszty oceny eksperta, a także wszystkie inne powiązane koszty, ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny eksperta. Jeżeli konsument udowodni odpowiedzialność sprzedawcy za wadę w drodze profesjonalnego osądu, może ponownie złożyć skargę. Okres gwarancji nie wygasa podczas oceny eksperta. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych w związku z oceną eksperta, a także wszystkich związanych z tym kosztów, które zostały rozsądnie poniesione. Odzyskane roszczenie nie może zostać odrzucone.
 21. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia potwierdzenia roszczenia konsumentowi. Jeśli dostarczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie roszczenia nie musi być dostarczone, jeśli konsument ma możliwość udowodnienia roszczenia w inny sposób.
 22. Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów (w szczególności opłaty pocztowej) poniesionych przez Kupującego w związku z wykonywaniem uzasadnionych praw wynikających z odpowiedzialności za wady, które zostały faktycznie i skutecznie wydane.
 23. Jeżeli po dostarczeniu towaru Kupujący stwierdzi rozbieżności pomiędzy dostarczonym towarem a fakturą lub uszkodzenie towaru, niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego drogą mailową na adres info@lhdstore.pl.
  Jeśli tego nie uczyni, reklamacja może później zostać z tego powodu odrzucona.

Artykuł XIII
Rozstrzyganie sporów

 1. Stosunki prawne powstałe między sprzedającym a kupującym w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego i zawarciem stosunku umownego podlegają prawu Republiki Słowackiej.
 2. Strony tego stosunku prawnego uzgodniły, że w przypadku sporu jurysdykcja spoczywa na sądach Republiki Słowackiej.
 3. W przypadku sporu między sprzedającym a kupującym konsument ma prawo skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania zadośćuczynienia, jeżeli konsument nie jest zadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia skargi lub jeśli uważa, że ​​sprzedawca naruszył jego prawa. Wniosek o naprawę można przesłać pocztą elektroniczną na adres info@lhdstore.pl lub pocztą na adres sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca odpowiedział na wniosek lub nie odpowiedział na wniosek w ciągu 30 dni od daty wysyłki, konsument ma prawo wnieść alternatywne rozwiązanie sporu do podmiotu ADR.
 4. Warunki alternatywnego rozstrzygania sporów reguluje ustawa nr. 391/2015 Z.z. w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów.
 5. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów do właściwego podmiotu ADR zarejestrowanego przez podmiot prawny na liście prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej lub Słowacką Inspekcję Handlową (www.soi.sk).
 6. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ADR obsługiwanej przez UE. Możesz złożyć skargę, wypełniając formularz online na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2. Konsument ma prawo do wyboru spośród podmiotów ADR.
 7. O rozstrzyganie sporów przez podmiot ADR może ubiegać się tylko konsument. Konsument to osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.
 8. Alternatywne metody rozwiązywania sporów dotyczą tylko sporów wynikających z umów konsumenckich zawieranych na odległość.
 9. Podmiot ADR może odrzucić wniosek w przypadkach przewidzianych przez prawo, na przykład jeśli wartość sporu nie przekracza 20 EUR lub jeżeli konsument złoży wniosek po upływie roku od daty otrzymania przez sprzedawcę odpowiedzi negatywnej lub terminu 30 dni.
 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów są zasadniczo bezpłatne. Podmiot ADR może obciążyć konsumenta opłatą za wszczęcie ADR do maksymalnej kwoty 5 EUR.
 11. Podmiot ADR przystępuje do alternatywnego rozstrzygania sporów w taki sposób, aby spór został jak najszybciej rozwiązany, unikając niepotrzebnych opóźnień, działając ekonomicznie i bez zbędnego i nieproporcjonalnego obciążenia stron i innych osób; w miarę możliwości komunikat dotyczy głównie kontaktu telefonicznego i środków elektronicznych.
 12. Podmiot ADR rozwiązuje ADR w ciągu 90 dni od jego rozpoczęcia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach podmiot ADR może przedłużyć termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, o 30 dni, a nawet wielokrotnie. Podmiot ADR niezwłocznie powiadamia strony sporu o każdym przedłużeniu okresu, o którym mowa w zdaniu drugim, podając powód przedłużenia.
 13. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia między stronami sporu i podmiotu ADR, na podstawie faktów stwierdzonych w ADR, dojdzie do uzasadnionego wniosku, że sprzedawca naruszył prawa konsumenta wynikające z przepisów o ochronie konsumentów, rozwiązuje ADR, wydając niewiążącą uzasadnioną opinię.

Artykuł XIV
Ważność umowy

 1. Umowa kupna zostaje zawarta na czas określony do czasu prawidłowego wypełnienia zobowiązań obu stron wynikających z umowy kupna i niniejszych warunków, które stanowią jej integralną część.

Artykuł XV
Polityka prywatności

 1. Sprzedawca przechowuje dane osobowe dostarczone przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji i dodatkowego potwierdzenia warunków Umowy zakupu, w celu przetworzenia zamówienia elektronicznego, realizacji dostawy, uregulowania płatności i niezbędnej komunikacji między stronami przez dziesięć lat.
 2. Sprzedawca nie ujawnia danych Kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców, pośredników Sprzedającego i tylko tych danych, które są niezbędne do pomyślnej realizacji dostawy. Sprzedawca traktuje dane osobowe Kupującego zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie ochrony danych (GDPR) oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych nr. Zamawianie towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.lhdstore.pl
 3. Kupujący potwierdza, że dobrowolnie podał swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w dokumentacji Sprzedawcy, chyba że są one sprzeczne z przepisami prawa, a także ujawnieniem i ujawnieniem osobom trzecim i instytucjom państwowym na warunkach iw zakresie przewidzianym przepisami prawa.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, ujawnianie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego Sprzedawcy przez dziesięć lat. W szczególności Kupujący ma prawo, na pisemny wniosek wysłany na adres Sprzedającego, zażądać potwierdzenia, czy dane osobowe Kupującego są przetwarzane i sprzeciwiają się przetwarzaniu jego danych osobowych, które zakładają lub będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego bez jego zgody i zażądać ich usunięcia.
 5. Kupujący ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na piśmie.
 6. Kupujący zna się na zapisywaniu tzw. pliki cookie na swoim komputerze. Konfigurując przeglądarkę internetową, kupujący mogą ręcznie usuwać, blokować lub całkowicie wyłączać poszczególne pliki cookie. Instrukcje dotyczące odrzucania lub usuwania plików cookie można znaleźć w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Artykuł XVI

Wymiana towaru na bon

 

Ta usługa jest świadczona kupującemu automatycznie.

Udzielana jest od 15 do 90 dnia po odbiorze towaru przez kupującego.

Nie jest to odstąpienie od umowy w rozumieniu przepisów prawa. Nie odnoszą się do niej żadne roszczenia prawne i nie można jej wyegzekwować za pomocą środków prawnych.

Usługa ta nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

 

Warunki korzystania z usługi:

Usługodawca automatycznie świadczy usługę na rzecz klienta, jeżeli Kupujący:

a) Nie odstąpił od umowy zakupu produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

b) Nie uszkodził ani nie zmniejszył wartości zamówionego towaru w jakikolwiek sposób poprzez użytkowanie lub przechowywanie.

c) Nie usunął identyfikatora produktu (metki) i posiada oryginalne opakowanie produktu.

d) Konsument udowodni prawo do usługi oryginałem faktury za zakup.

e) Wysłany przez niego towar dotrze do magazynu sprzedającego.

 

Następstwa korzystania z usługi:

W przypadku spełnienia przez Kupującego wszystkich warunków usługi „Wymiana towaru na bon”, sprzedawca zwróci konsumentowi całą cenę zakupu produktu w postaci bonu na zakup innego towaru. W tym momencie nie ma już możliwości odstąpienia od świadczonej usługi. Sprzedawca (usługodawca) staje się tym samym właścicielem zwracanego towaru.

Bon ten nie podlega wymianie na gotówkę. Bon wysyłany jest do konsumenta drogą elektroniczną, tj. e-mailem. Bon zawiera unikalny, jednorazowy kod, który konsument może wykorzystać bezpośrednio w koszyku w polu „Kod kuponu”. Wartość bonu można wykorzystać tylko przy jednorazowym zakupie. Jeżeli cena towaru jest wyższa, Kupujący jest zobowiązany do jej zapłaty. Jeżeli wartość zakupionego produktu jest niższa niż wartość bonu, sprzedawca nie zwraca Kupującemu żadnych pieniędzy.

Bon jest ważny przez 6 miesięcy od jego wysłania do Kupującego.

Korzystając z tej usługi, Kupujący wyraża zgodę na wszystkie warunki świadczonej usługi.

 

Artykuł XVII
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki obowiązują zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej www.lhdstore.pl w dniu wysłania zamówienia przez Kupującego, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, jeśli jest to wymagane przez zmianę Polityki handlowej lub obowiązujących przepisów.
 3. Niniejsze OWU zostały opracowane przez V a E, s.r.o. na stronie internetowej www.lhdstore.pl, będąc chronionym na mocy ustawy 618/2003 Z.z. Prawo autorskie zmienione. Zabrania się wykorzystywania, w jakikolwiek sposób, ale nie wyłącznie, kopiowania, publikowania, modyfikowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub w inny sposób nadużywania tej pracy bez zgody autora.

 

Niniejsze Warunki wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać: 03.01.2023